Alapszabály - MMT

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Alapszabály

Társaság

A MAGYAR MIKROSZKÓPOS TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

Általános rendelkezések
1. Az egyesület neve: Magyar Mikroszkópos Társaság (továbbiakban Társaság)
angolul: Hungarian Society for Microscopy
németül: Ungarische Gesellschaft für Mikroskopie
franciául: Société Hongroise de Microscopie
2. A Társaság röviditett neve: MMT
3. A Társaság a Méréstechnikai és Automatizálási Egyesület Elektronmikroszkópos Szakosztálya szakmai utódszervezetének tekinti magát.
4. A Társaság működési területe: Magyar Köztársaság
5. A Társaság székhelye: MTA Müszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet 1121 Budapest, Konkoly Thege M. út 29-33. | levélcím: 1525 Budapest, Pf. 49.
6. A Társaság hivatalos nyelve: magyar
7. A Társaság pecsétje: az embléma a következő felirattal: Magyar Mikroszkópos Társaság
8. A Társaság anyagilag független, önálló jogi személy, a mikroszkópos leképező és vizsgáló módszerekkel foglalkozó szakemberek önkéntes egyesülete.

A Társaság célja
A mikroszkópos leképező és vizsgáló eljárások, valamint a kapcsolódó tudományok művelése, társadalmi hasznositásának előmozditása, szakemberek képzésének és továbbképzésének elősegítése, szakmai érdekvédelme.

A Társaság tagjai
A Társaságnak rendes, tiszteletbeli és jogi személy tagjai lehetnek.
1. Rendes tag lehet az a magyar vagy külföldi természetes személy, aki belépési szándékát irásban kinyilvánitja, a Társaság alapszabályát elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el, akit a Társaság vezetősége felvesz és tagdijat fizet.
2. Tiszteletbeli tag lehet az a magyar vagy külföldi állampolgár vagy jogi személy, aki a mikroszkópos vizsgálati módszerek alkalmazásában, népszerűsitésében kiemelkedő tevékenységet végzett és a közgyűlés a Társaság vezetőségének vagy egyéni javaslatnak alapján megválaszt.
3. Jogi tag lehet az a jogi személy, amely belépési szándékát irásban kinyilvánitja, azt a Társaság vezetősége elfogadja és tagdijat fizet.

A tagok jogai és kötelességei

1.1 A rendes tagokjogai: - részvétel a MMT rendezvényein javaslattétel és birálat a MMT működésével kapcsolatban, - tanácskozási és választási jog a MMT közgyűlésein - részesedhet a Társaság által nyújtott kedvezményekben, támogatásokban - kérheti a Társaság állásfoglalását a vállalkozói, szakértői munkájával kapcsolatban
1.2 A rendes tagok kötelezettségei: - a Társaság alapszabályának, a közgyúlés vagy a vezetőség határozatainak betartása - a Társaság céljainak érdekében önkéntesen vállalt munka elvégzése - a tagdij befizetése
2.1 A tiszteletbeli tagok
jogai: - azonosak a rendes tagokjogaival
2.2 A tiszteletbeli tagok kötelezettségei: - szakmai tekintélyével járuljon hozzá a Társaság céljainak megvalósitásához, különös tekintettel a Társaság nemzetközi hirének és elismertségének növelésére.
3.1 A jogi személy tagok jogai: - a jogi személy kérheti a Társaság közremüködését tudományos problémáinak megoldásában, illetve minden olyan kérdésben, ami a Társaság és a jogi személy között létrejött szerződésben szerepel - a jogi személy képviseletét a jogi személy vezetőjének irásbeli megbizása alapján természetes tag látja el.
3.2 A jogi személy tagok kötelezettségei: - a Társaság alapszabályának betartása - a Társaság anyagi és erkölcsi támogatása.

A tagság megszűnése
A tagság megszűnik:
- halál (jogi személynél megszűnés) következtében,
- kilépés: a tag írásos bejelentése alapján,
- törlés következtében: a vezetőség határozata alapján azoknál a tagoknál, akik kétéves vagy annál nagyobb tagsági dij hátralékukat ismételt felszólitásra sem rendezik. A közgyűlésnek vagy a vezetőségnekjoga van méltányosságot gyakorolni.
- kizárás következtében. Kizárandó az a tag, aki megsérti a Társaság alapszabályát, illetve ténykedése szöges ellentétbe kerül a Társaság érdekeivel. A kizárásról a vezetőség által kiküldött bizottság tényfeltárása alapján a vezetőség dönt. A kizárt tag a közgyűléshez fellebbezhet, de ennek nincs halasztó hatálya. Törölt tag újra belépését a vezetőség, kizárt tag újra felvételét a közgyűlés engedélyezheti. Tiszteletbeli tagság megszűnését a közgyűlés határozhatja el. Jogi személy tagságának megszűnési lehetőségét a Társaság és a jogi személy között kötött szerződésben kell szabályozni.

A MMT vezető szervei
1. A közgyűlés és
2. a vezetőség

A közgyűlés
- A közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a Társaságot érintő kérdésekben legfelső fokon dönt.
- Közgyűlést 2 évenként össze kell hívni és erre minden tagot meg kell hívni. Rendkivüli közgyűlést kell tartani, ha azt a vezetőség vagy a tagság egyharmada kéri.
- Minden tagnak hozzászólási joga és egy szavazata van.
- A közgyűlést a kitűzött időpont előtt legalább 15 nappal a tagokhoz küldött írásbeli értesítéssel kell összehívni.
- A közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagoknak legalább a fele megjelenik. Ha ez nem teljesül, 30 napon belül ugyanezen tárgysorozattal összehívott közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. A közgyűlésen a Társaság elnöke vagy titkára, ill. megbizásukból a vezetőség egy tagja elnököl.
- A közgyűlés a határozatait általában nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel hozza.
Kivétel:
a) alapszabály-módosításhoz, új társaság alapításához, más egyesületbe való belépéshez, egyesüléshez és megszünéshez kétharmados.többség szükséges;
b) az elnök, tiszteletbeli elnök, alelnökök és a vezetőség tagjainak választásához titkos szavazás szükséges.
A közgyűlés hatásköre:
- véleményezi a vezetőség munkájáról szóló beszámolót; - dönt a következő időszak legfontosabb feladatairól;
- megválasztja a vezetőség tagjait, az elnököt és a titkárt. A választás jelölőlistával történik, melyet a vezetőség által kijelölt jelölőbizottság terjeszt a közgyűlés elé, amit annak jóvá kell hagynia. A közgyűlésnek joga van új neveket a listára felvenni
- meghatározza a tagsági dij mértékét;
- dönt az alapszabály módosításáról, a Társaság feloszlatásáról, új társaság alapításáról, más társaságokkal való egyesülésről.


A számvizsgáló bizottság
A számvizsgáló bizottság 3 tagból álló és a közgyűlés által megválasztott bizottság. A vezetőség gazdasági tevékenységét jóváhagyja, ellenőrzi, és ennek eredményéről a közgyűlésnek beszámol.

A vezetőség
A vezetőség a közgyűlés megbizásából 4 éven keresztül irányítja a Társaság munkáját. A vezetőség szükség szerint ülésezik és határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Tagjai: az elnök, alelnökök, tiszteletbeli elnök, titkár és a vezetőségi tagok. Annak érdekében, hogy a Társaság anyagtudománnyal illetve orvosi-biológiai kutatásokkal foglalkozó tagjainak érdeke egyaránt képviselve legyen, az elnököt az egyik, mig a titkárt a másik szakterületről célszerű megválasztani. Ugyanígy törekedni kell arra, hogy a vezetőség tagjainak szakmai összetétele tükrözze a tagság szakmai megoszlását.
A vezetőség feladatai:
- határoz az eléje vitt (és nem kizárólag csak a közgyűlés hatáskörébe tartozó) ügyekben
- meghatározza a Társaság célkitűzéseinek végrehajtásával kapcsolatos feladatokat és közreműködik azok megvalósitásában
- elkésziti a Társaság költségvetését és azt végrehajtja vagy hajtatja
A vezetőség jogai:
- teljes felhatalmazása van a Társaság ügyeinek intézésére a közgyülések közötti időszakban
- ideiglenes bizottságokat hozhat létre a Társaság feladatainak végrehajtása érdekében, ennek tagja lehet bármely társasági tag
- a vezetőségi tag joga, hogy eljár a vezetőség megbizásából vagy jóváhagyásával a Társaságot érintő ügyekben

Az elnők, a titkár és az alelnökök
- Az elnököt a közgyűlés közvetlenül választja meg. Az elnök és a titkár feladatkörét, egymás közötti munkamegosztását a vezetőség határozza meg az elnök és titkár egyetértésével. - az elnök egymást követő időszakban legfeljebb csak egyszer választható újra.
- Az elnököt a titkár, illetve annak akadályoztatása esetén az elnök által megbizott vezetőségi tag helyettesítheti.
- Az elnök vezeti a közgyűlést és a vezetőség üléseit.
- Az elnök (speciális esetekben a vezetőség által megbizott társasági tag) képviseli a Társaságot mind hazai, mind nemzetközi fórumokon, tartja és szervezi a nemzetközi kapcsolatokat
- A Társaság közgyűlése alelnököket választhat, akiknek jogai azonosak a vezetőségi tagokéval.
- A Társaság közgyűlése tiszteletbeli elnököt választhat, akinek jogai azonosak a vezetőségi tagokéval.
- A titkárt a vezetőség tagiai közül az elnök kéri fel, megbízatását az vezetőség egyszerű
többséggel hagyja jóvá.

A társaság gazdasági tevékenysége
1. A Társaság gazdasági tevékenységének irányvonalait a közgyűlés határozza meg és azt két közgyűlés között a vezetőség irányitja. A kifizetésekről a vezetőség dönt és az elnök, a titkár vagy a pénztáros utalványozhat.
2. A Társaság jövedelme a következőkből tevődik össze:
- egyéni tagdij, melynek összegét a közgyűlés szabja meg
- jogi személy (pártoló) tagsági dija; ennek összegét a pártoló taggal kötött szerződés állapitja meg
- rendezvények, kongresszusok bevételéből eredő megtakaritás
- egyéb bevételek (alapítványi támogatások, adományok, stb.)
3. A Társaság éves költségvetés alapján működik, amelyet a Számvizsgáló Bizottság fogad el, végrehajtását pedig ellenőrzi.

Záró rendelkezések

1. Azokban a kérdésekben, amelyekben az alapszabály nem rendelkezik, az egyesületekre vonatkozó jogszabályok az irányadók.
2. A Társaság felügyeletét a Fővárosi Biróság látja el.
3. A Társaság székhelye, postai címe a mindenkori elnök (vagy tit
kár) munkahelye szerint változik.

A Társaság feladatai

1. A Társaság tevékenységi körébe tartozó hazai és nemzetközi kutatási eredmények ismertetése, előadások, nemzeti és nemzetközi konferenciák, kongresszusok szervezésével;
2. A tagok hazai és nemzetközi kapcsolatainak elősegitése; kapcsolatok kialakitása, ápolása és fejlesztése más országok, régiók társegyesületeivel; a tagok képviselete a nemzetközi tudományos szervezetekben, külföldön élő magyar származású szakemberek bevonása a hazai szakmai közéletbe;
3. A tagok tájékoztatása nemzetközi rendezvényekről; erkölcsi és anyagi támogatás nyújtása a részvételhez;
4. A Társaság tevékenységi körében szakmai képzés és továbbképzés elősegitése, szervezése;
5. A tagok szakmai érdekeinek képviselete, a mikroszkópos szakértői jegyzék kimunkálása és karbantartása, szakértői tevékenységének etikai védelme;
6. Fiatal tehetségek felkutatása érdekében pályázatok, szakmai versenyek kiirása, jutalmak kitűzése;
7. A Társaság céljainak megvalósitásához szükséges gazdasági feltételek biztositása érdekében gazdasági vállalkozási tevékenység.

 
Keresés
Copyright 2016. All rights reserved.
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz